การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

“มนุษย - สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน:
โอกาสและความท้าทาย ในกระแสท้องถิ่น - โลกาภิวัตน์
(Humanities and Social Sciences for Sustainable Development: Opportunities and Challenges under Glocalization)”

วันที่ 28-29 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ส่งบทความ

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

ผลงานวิจัย

        1. ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
        2. ผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่วไปทั้งในสถาบันการศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน 2561

รูปแบบของการเสนอผลงาน

        1. แบบบรรยาย นำเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบข้อซักถาม 5 นาที โดยผู้นำเสนอจะต้องส่งไฟล์ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอในรูปแบบ PDF มาที่ husoc2018@bru.ac.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
        2. แบบโปสเตอร์ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด โดยสามารถนำโปสเตอร์มาติดบริเวณที่กำหนดให้ ณ บริเวณด้านข้างห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ใน วันที่ 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น.

หมายเหตุ:


     1. ผู้นำเสนอผลงานสามารถส่งบทความระดับชาติหรือนานาชาติได้เพียง 1 บทความเท่านั้น และให้เลือกนำเสนอแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
     2. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สำหรับระดับชาติ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนระดับนานาชาติให้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย


                        ประกาศรายชื่อในวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยผู้นำเสนอจะได้รับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewer) และให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Manuscript) กลับคืนมายังกองบรรณาธิการ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561
                        หมายเหตุ: ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว จะตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบ CD-ROM และบทความที่มีคุณภาพดีมากจะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งเป็นตีพิมพ์ในการประชุมครั้งนี้ ผลงานที่นำเสนอและได้รับการตีพิมพ์สามารถนำไปเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้

การพิจารณาผลงาน


                        1. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือใน Proceedings ให้เป็นไปตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 และคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
                        2. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
                                      2.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด รวมทั้งไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
                                      2.2 การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/ หรือไม่ครบถ้วน
                        3. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

กำหนดการส่งบทความวิชาการ


# กิจกรรม ช่วงเวลา
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2561
2 ยื่นเสนอบทความฉบับสมบูรณ์พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 25 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2561
3 ประกาศบทความที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 30 มีนาคม 2561
4 ส่งบทความคืนเพื่อให้ปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 10 เมษายน 2561
5 ผู้นำเสนอทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายชำระค่าลงทะเบียน 24 - กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2561
6 ผู้เข้าร่วมงานชำระค่าลงทะเบียน 1 มีนาคม - 20 เมษายน 2561
7 จัดโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 28 เมษายน 2561
8 ทัศนศึกษาที่เขาพนมรุ้ง/เขากระโดง/สนามฟุตบอลช้างอารีน่า/Buriram Castle
*** กำหนดการทัศนศึกษา คลิกที่นี่***
29 เมษายน 2561

ติดต่อเรา


การติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูล
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://husoc2018.bru.ac.th และ เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ http://hs.bru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบอร์โทร: (66)44 611221 ต่อ 7401,7402
แฟกซ์: (66)44 612858
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คำภีรภาพ อินทะนู โทรศัพท์หมายเลข 085 024 6009
E-mail: kampeeraphab.i@gmail.com
- อาจารย์ ดร. สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน โทรศัพท์หมายเลข 0857540992
E-mail: sutheekitbru@gmail.com
- อาจารย์ ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์ โทรศัพท์หมายเลข 083 074 5353
E-mail: purisa.wat@gmail.com

การลงทะเบียนและการชำระเงิน


1. การประชุมระดับนานาชาติ

 • ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและต่างชาติ 50 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้นำเสนอบทความวิจัยชาวต่างชาติ 200 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้นำเสนอบทความวิจัยชาวไทย 5,000 บาท

2. การประชุมระดับชาติ

 • ผู้นำเสนอบทความวิจัย 3,000 บาท
 • ผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 บาท

  หมายเหตุ
                1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติจากสถาบันที่ร่วมเป็นภาพจัดประชุม (co-host) ชำระ ค่าลงทะเบียนผลงานละ 2,000 บาท และระดับนานาชาติ ชำระค่าลงทะเบียนผลงานละ 3,000 บาท
                2. ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติจากสถาบันการศึกษาใน ต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม (co-host) แห่งละ 2 บทความ สำหรับบทความที่เกินไปนั้น ให้ชำระกึ่งหนึ่งของค่าลงทะเบียนที่กำหนดไว้ และสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ แต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัยก็ให้ใช้เกณฑ์เดียวกันนี้
                3. ให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยนำใบเสร็จรับเงินเพื่อติดต่อรับเอกสารการประชุม คูปองอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ บริเวณจุดลงทะเบียน หน้าห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
                4. กรณีที่ผู้สมัครทุกประเภทชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมนำเสนอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากได้นำค่าลงทะเบียนไปใช้สำหรับค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) แล้ว

วิธีการชำระเงิน


1. ชำระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร
ได้ที่คุณกัลยาพร โล่ห์สุวรรณ์ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 6 เลขที่ 439 ถนนจินะ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
*** ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561
*** สำหรับผู้นำเสนอผลงาน และสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561

2. ชำระผ่านธนาคาร
บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-25989-1
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ท่านส่งสำเนาใบเสร็จการโอนเงินมาที่ Email: husoc2018@bru.ac.th

รูปแบบการเขียนบทความ

การนำเสนอ

ระดับนานาชาติ

 • Language, Linguistics, and Literature
 • Philosophy and Religion
 • Ethnics
 • Library and Information Science
 • Music and Performance Arts
 • Fine and Applied Arts
 • Tradition and Culture
 • Tourism
 • History and Archaeology
 • Law and Politics
 • Social Development and Social Studies
 • Education, Technology and Learning Innovation
 • Other fields related to the symposium's theme

ระดับชาติ

 • ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
 • ปรัชญาและศาสนา
 • ชาติพันธุ์
 • บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
 • ดนตรีและนาฏศิลป์
 • ศิลปกรรม
 • ประเพณีวัฒนธรรม
 • การท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 • ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 • การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา
 • การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลักของการประชุม

การตีพิมพ์

PROCEEDING

Keynote Speaker

Image

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Featured Speakers

Image

Professor Dr. R. Michael Smith Niagara University, New York, U.S.A.

Image

Professor Dr. Will Barratt Professor of the School of Graduate Studies, Roi Et Rajabhat University Professor Emeritus, Indiana State University

Image

Professor Dr. Leslie Barratt Professor Emerita of Linguistics, Indiana State University Professor of Graduate Studies, RajabhatRoi-Et University

Image

Professor Dr. Ni Ni Hlaing Dean of Arts and Social Sciences, Mandalay University of Distance Education (MUDE), Myanmar

Seminar Speakers

Image

พ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์จังหวัดบุรีรัมย์

Image

นายกฤษพิพัฒน์ ล้อจรรยาวาณิชย์ ผู้บริหารสวนไผ่ร้อยไร่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

Image

นายนิมิต สื่อเจริญสม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไผ่ จ.นครราชสีมา

Image

ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำหนดการประชุมวิชาการ

วัน/เวลา กิจกรรมและสถานที่
วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
08.30-09.30 น. - ชมวีดิทัศน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- การแสดงรำโต๊ดต้อนรับโดยนักแสดงจากหมู่บ้านสนวนนอก
- พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กล่าวรายงานโดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
09.30-10.30 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มนุษย-สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: โอกาสและความท้าทายในกระแสท้องถิ่น-โลกาภิวัตน์ (Humanities and Social Sciences for Sustainable Development: Opportunities and Challenges under Glocalization)"
โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10.30-12.30 น. เสวนาวิชาการ "วิถีคน...วิถีไผ่: นวัตกรรมการวิจัยเศรษฐกิจไทยสู่สากล"
1. พ่อคำเดื่อง ภาษี
ประธานเครือข่ายปราชญ์จังหวัดบุรีรัมย์
2. นายกฤษพิพัฒน์ ล้อจรรยาวาณิชย์
ผู้บริหารสวนไผ่ร้อยไร่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
3. นายนิมิต สื่อเจริญสม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไผ่ จ.นครราชสีมา
ดำเนินการเสวนา โดย ดร.พิสมัย ประชานันท์
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น. การนำเสนอภาคโปสเตอร์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ (ประมาณ 30 บทความ)
ณ บริเวณด้านข้างห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
13.30-17.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย (ประมาณ 50 บทความ)
กลุ่มที่ 1: จำนวน 7-9 บทความ ห้อง 150702
กลุ่มที่ 2: จำนวน 7-9 บทความ ห้อง 150703/1
กลุ่มที่ 3: จำนวน 7-9 บทความ ห้อง 150901
กลุ่มที่ 4: จำนวน 7-9 บทความ ห้อง 150902
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ภาคบรรยาย (ประมาณ 20 บทความ)
กลุ่มที่ 1: จำนวน 7-9 บทความ ห้อง 150903
กลุ่มที่ 2: จำนวน 7-9 บทความ ห้อง 150904
กลุ่มที่ 3: จำนวน 7-9 บทความ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
(พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น.)
วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2561
08.00-17.30 น. ทัศนศึกษาที่เขาพนมรุ้ง / เขากระโดง / สนามฟุตบอลช้างอารีน่า / Buriram Castle
*** กำหนดการทัศนศึกษา คลิกที่นี่***
* ค่าเดินทางทัศศึกษารวมน้ำ/อาหารว่าง/อาหารเที่ยง ท่านละ 800 บาท
* ถ้าจำนวนคนเดินทางไม่ถึง 30 คน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการทัศนศึกษา
* และจะคืนเงินค่าเดินทางให้ทั้งหมด
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การส่งบทความ

กรุณาคลิก SIGN UP เพื่อสมัครสมาชิก หลังจากนั้นให้กรอก e-mail และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าระบบสำหรับส่งบทความ
คู่มือการส่งบทความ

Login / เข้าระบบ

Not signed up? Sign up here.

Sign Up / ลงทะเบียน

Already signed up? Login here.

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


Keyword Level Participant
# ชื่อเรื่อง ผู้ส่งบทความ สังกัด/หน่วยงาน ระดับ ประเภท บทความ การชำระเงิน
1
สิรวิชญ์ ประทุมชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
วราพร โภชน์เกาะ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
3
ธงรบ ขุนสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4
มานะ สลุบพล มนุษ
5
Inference in Kathāvatthu(อนุมานประมาณในคัมภีร์กถาวัตถุ) ปัญญา - เสนาเวียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
6
sutheekit ford Fodsungnern คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7
Improving English Skills of Grade 9 Students in Educational Opportunity Expansion Schools under the Office of Chiang Mai Primary Education Service Are Panachanok Chanwaiwit Chiang Mai Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
8
WARAWUDE RURKWARARUK Naresuan University
9
การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน: ศึกษากรณีพฤติกรรมการใช้บริการร้านเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ศุภธัช ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
10
สมรรถนะของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน วิษณุ ปัญญายงค์ ปัญญายงค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
11
บทบาทภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของผู้นำชุมชน วรรณมนัส ทรงเจริญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
12
บทความวิจัยเรื่อง โมเดลการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภัทรพล ภัทร ทศมาศ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
13
การขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมด้านคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จังหวัดสระบุรี อำนวย - ปิ่นพิลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
14
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภิรษา เสรีวรยศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
15
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2560 พัฒนะ - เรือนใจดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
16
การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานกับวิธีวัฏจักรการเรียนรู Mayuree Mayuree Khamsopa วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
17
The enhancement of public consciousness of citizenship จำนง วงศ์คง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
18
ชนัฏา โสมณวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
19
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เบญจพร จันทรโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
20
ปัจจัยกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม การวิเคราะห์ราคาแบบฮีดอนนิค ชัญญาภัค พ่อนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
21
รูปแบบการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา ทวี อิสฺสโร จูมรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วส.บุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
22
พระครูปริยัติธรรมวิบูล ชวี อิสฺสโร หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา
23
กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุทธจิตวิทยา มนตรี รตนญาโณ กาดรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วส.บุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
24
การศึกษาโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมยาและความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาผู้บริโภคกับดัชนีราคายา จุฑามาศ จุฑามาศ ฉ่ำศิริ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
25
An Evaluation of Student Development Program in Abroad, Kamphaeng Phet Rajabhat University ชฎาพร โชติรดาภาณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
26
ศุภศิว์ สุวรรณเกษร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
27
Management Regarding Hand Weaving Textile Learning Resource sarapee wantrong Surindra Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
28
สุเทพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
29
Manoj Shakya Kathmandu University
30
อิทธิพลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตน เพื่อการตื่นรู้ของนักธุรกิจ วดี วิประกษิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
31
การถอดแบบคุณลักษณะและคุณธรรมของพนักงานดีเด่น บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาบุคคลากรสู่ความเป็นเลิศ สมเกียรติ วัฒนศัพท์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
32
กระบวนการพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา อัญชิษฐา หาญกิจรุ่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
33
จิระชัย สิริปญฺโญ แซ่ไหว หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
34
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไบโพล่าร์เชิงพุทธบูรณาการ ฆริศา - ไซอ่ำเอี่ยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
35
กรรัตน์ พ่วงพงษ์ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36
เจษฎา อ๊อฟ ทองสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
37
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนวิถีพุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ เขต 1 และ 3 พีรวัส - อินทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
38
กรณัท สร้อยทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Total 38 Record : 1 Page : 1

สถานที่ท่องเที่ยวทัศนศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์

ที่พักและการเดินทาง

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

                มนุษยศาสตร์ (Humanities) และสังคมศาสตร์ (Social Sciences) เป็นบูรณาการศาสตร์ (integrated sciences) ที่ผสมผสานหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ากับองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม และมรดกทางสังคมที่สามารถนำไปต่อยอดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ พร้อมก่อให้เกิดผลิตภาพการผลิต (productivity) เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเทศไทย 4.0 ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิชาการและทำวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อให้เข้าใจและได้องค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นนิยม (localism) ที่สามารถบูรณาการเข้ากับโลกนิยม (globalism) ในกระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
                เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นในทุกมิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนามนุษย-สังคมศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยืนจึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 (The 1st National and International Symposium on Humanities and Social Sciences 2018: 1st HUSOC Symposium 2018) ภายใต้หัวข้อ "มนุษย-สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: โอกาสและความท้าทายในกระแสท้องถิ่น-โลกาภิวัตน์ (Humanities and Social Sciences for Sustainable Development: Opportunities and Challenges under Glocalization)" ในวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อจะเปิดเวทีให้สถาบัน องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ในในกระแสท้องถิ่น-โลกาภิวัตน์
                การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                        1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
                        2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
                        3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
                        4. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพสามารถนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้
                        5. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ระหว่างกันของนักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
                กำหนดเวลาและสถานที่
                        1. วันที่ 28 เมษายน 2561 พิธีเปิด การบรรยายพิเศษ (Keynote speech) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ณ บริเวณด้านข้างห้องประชุมพุทธรักษา
                        2. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) และบรรยายพิเศษ (Featured speech) ณ ห้อง 150702 150703/1 ชั้น 7, ห้อง 150901 150902 150903 150904 และห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
                        3. วันที่ 29 เมษายน 2561 ทัศนศึกษาที่เขาพนมรุ้ง / เขากระโดง / สนามฟุตบอลช้างอารีน่า / Buriram Castle
                ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                        1. คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นและเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์
                        2. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
                        3. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมหรือวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
                ผู้รับผิดชอบโครงการ
                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่