การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

“มนุษย - สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน:
โอกาสและความท้าทาย ในกระแสท้องถิ่น - โลกาภิวัตน์
(Humanities and Social Sciences for Sustainable Development: Opportunities and Challenges under Glocalization)”

วันที่ 28-29 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ส่งบทความ

PROCEEDINGS


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย


แบบบรรยายระดับนานาชาติ
แบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ
แบบบรรยายและโปสเตอร์ระดับชาติ

กำหนดการส่งบทความวิชาการ


# กิจกรรม ช่วงเวลา
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2561
2 ยื่นเสนอบทความฉบับสมบูรณ์พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 25 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2561
3 ประกาศบทความที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 8 เมษายน 2561
4 ส่งบทความคืนเพื่อให้ปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 10 เมษายน 2561
5 ผู้นำเสนอทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายชำระค่าลงทะเบียน 25 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2561
6 ผู้เข้าร่วมงานชำระค่าลงทะเบียน 1 มีนาคม - 20 เมษายน 2561
7 จัดโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 28 เมษายน 2561
8 ทัศนศึกษาที่เขาพนมรุ้ง/เขากระโดง/สนามฟุตบอลช้างอารีน่า/Buriram Castle
*** กำหนดการทัศนศึกษา คลิกที่นี่***
29 เมษายน 2561

ติดต่อเรา


การติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูล
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://husoc2018.bru.ac.th และ เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ http://hs.bru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบอร์โทร: (66)44 611221 ต่อ 7401,7402
แฟกซ์: (66)44 612858
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คำภีรภาพ อินทะนู โทรศัพท์หมายเลข 085 024 6009
E-mail: kampeeraphab.i@gmail.com
- อาจารย์ ดร. สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน โทรศัพท์หมายเลข 0857540992
E-mail: sutheekitbru@gmail.com
- อาจารย์ ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์ โทรศัพท์หมายเลข 083 074 5353
E-mail: purisa.wat@gmail.com

การลงทะเบียนและการชำระเงิน


1. การประชุมระดับนานาชาติ

 • ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและต่างชาติ 50 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้นำเสนอบทความวิจัยชาวต่างชาติ 200 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้นำเสนอบทความวิจัยชาวไทย 5,000 บาท

2. การประชุมระดับชาติ

 • ผู้นำเสนอบทความวิจัย 3,000 บาท
 • ผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 บาท

  หมายเหตุ
                1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติจากสถาบันที่ร่วมเป็นภาพจัดประชุม (co-host) ชำระ ค่าลงทะเบียนผลงานละ 2,000 บาท และระดับนานาชาติ ชำระค่าลงทะเบียนผลงานละ 3,000 บาท
                2. ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติจากสถาบันการศึกษาใน ต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม (co-host) แห่งละ 2 บทความ สำหรับบทความที่เกินไปนั้น ให้ชำระกึ่งหนึ่งของค่าลงทะเบียนที่กำหนดไว้ และสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ แต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัยก็ให้ใช้เกณฑ์เดียวกันนี้
                3. ให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยนำใบเสร็จรับเงินเพื่อติดต่อรับเอกสารการประชุม คูปองอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ บริเวณจุดลงทะเบียน หน้าห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
                4. กรณีที่ผู้สมัครทุกประเภทชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมนำเสนอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากได้นำค่าลงทะเบียนไปใช้สำหรับค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) แล้ว

วิธีการชำระเงิน


1. ชำระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร
ได้ที่คุณกัลยาพร โล่ห์สุวรรณ์ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 6 เลขที่ 439 ถนนจินะ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
*** ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561
*** สำหรับผู้นำเสนอผลงาน และสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561

2. ชำระผ่านธนาคาร
บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-25989-1
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ท่านส่งสำเนาใบเสร็จการโอนเงินมาที่ Email: husoc2018@bru.ac.th

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

ผลงานวิจัย

        1. ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
        2. ผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่วไปทั้งในสถาบันการศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน 2561

รูปแบบของการเสนอผลงาน

        1. แบบบรรยาย นำเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบข้อซักถาม 5 นาที โดยผู้นำเสนอจะต้องส่งไฟล์ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอในรูปแบบ PDF มาที่ husoc2018@bru.ac.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
        2. แบบโปสเตอร์ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด โดยสามารถนำโปสเตอร์มาติดบริเวณที่กำหนดให้ ณ บริเวณด้านข้างห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ใน วันที่ 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น.

หมายเหตุ:


     1. ผู้นำเสนอผลงานสามารถส่งบทความระดับชาติหรือนานาชาติได้เพียง 1 บทความเท่านั้น และให้เลือกนำเสนอแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
     2. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สำหรับระดับชาติ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนระดับนานาชาติให้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย


                        ประกาศรายชื่อในวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยผู้นำเสนอจะได้รับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewer) และให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Manuscript) กลับคืนมายังกองบรรณาธิการ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561
                        หมายเหตุ: ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว จะตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบ CD-ROM และบทความที่มีคุณภาพดีมากจะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งเป็นตีพิมพ์ในการประชุมครั้งนี้ ผลงานที่นำเสนอและได้รับการตีพิมพ์สามารถนำไปเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้

การพิจารณาผลงาน


                        1. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือใน Proceedings ให้เป็นไปตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 และคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
                        2. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
                                      2.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด รวมทั้งไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
                                      2.2 การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/ หรือไม่ครบถ้วน
                        3. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

รูปแบบการเขียนบทความ

การนำเสนอ

ระดับนานาชาติ

 • Language, Linguistics, and Literature
 • Philosophy and Religion
 • Ethnics
 • Library and Information Science
 • Music and Performance Arts
 • Fine and Applied Arts
 • Tradition and Culture
 • Tourism
 • History and Archaeology
 • Law and Politics
 • Social Development and Social Studies
 • Education, Technology and Learning Innovation
 • Other fields related to the symposium's theme

ระดับชาติ

 • ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
 • ปรัชญาและศาสนา
 • ชาติพันธุ์
 • บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
 • ดนตรีและนาฏศิลป์
 • ศิลปกรรม
 • ประเพณีวัฒนธรรม
 • การท่องเที่ยว
 • ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 • กฎหมายและการเมืองการปกครอง
 • การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา
 • การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลักของการประชุม

การตีพิมพ์

PROCEEDING

Keynote Speaker

Image

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Featured Speakers

Image

Professor Dr. R. Michael Smith Niagara University, New York, U.S.A.

Image

Professor Dr. Will Barratt Professor of the School of Graduate Studies, Roi Et Rajabhat University Professor Emeritus, Indiana State University

Image

Professor Dr. Leslie Barratt Professor Emerita of Linguistics, Indiana State University Professor of Graduate Studies, RajabhatRoi-Et University

Image

Professor Dr. Ni Ni Hlaing Dean of Arts and Social Sciences, Mandalay University of Distance Education (MUDE), Myanmar

Seminar Speakers

Image

พ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์จังหวัดบุรีรัมย์

Image

นายกฤษพิพัฒน์ ล้อจรรยาวาณิชย์ ผู้บริหารสวนไผ่ร้อยไร่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

Image

นายนิมิต สื่อเจริญสม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไผ่ จ.นครราชสีมา

Image

ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำหนดการประชุมวิชาการ

วัน/เวลา กิจกรรมและสถานที่
วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
08.30-09.30 น. - ชมวีดิทัศน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- การแสดงรำโต๊ดต้อนรับโดยนักแสดงจากหมู่บ้านสนวนนอก
- พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กล่าวรายงานโดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
09.30-10.30 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มนุษย-สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: โอกาสและความท้าทายในกระแสท้องถิ่น-โลกาภิวัตน์ (Humanities and Social Sciences for Sustainable Development: Opportunities and Challenges under Glocalization)"
โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10.30-12.30 น. เสวนาวิชาการ "วิถีคน...วิถีไผ่: นวัตกรรมการวิจัยเศรษฐกิจไทยสู่สากล"
1. พ่อคำเดื่อง ภาษี
ประธานเครือข่ายปราชญ์จังหวัดบุรีรัมย์
2. นายกฤษพิพัฒน์ ล้อจรรยาวาณิชย์
ผู้บริหารสวนไผ่ร้อยไร่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
3. นายนิมิต สื่อเจริญสม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไผ่ จ.นครราชสีมา
ดำเนินการเสวนา โดย ดร.พิสมัย ประชานันท์
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น. การนำเสนอภาคโปสเตอร์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ (ประมาณ 30 บทความ)
ณ บริเวณด้านข้างห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
13.30-17.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย (ประมาณ 50 บทความ)
กลุ่มที่ 1: จำนวน 7-9 บทความ ห้อง 150702
กลุ่มที่ 2: จำนวน 7-9 บทความ ห้อง 150703/1
กลุ่มที่ 3: จำนวน 7-9 บทความ ห้อง 150901
กลุ่มที่ 4: จำนวน 7-9 บทความ ห้อง 150902
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ภาคบรรยาย (ประมาณ 20 บทความ)
กลุ่มที่ 1: จำนวน 7-9 บทความ ห้อง 150903
กลุ่มที่ 2: จำนวน 7-9 บทความ ห้อง 150904
กลุ่มที่ 3: จำนวน 7-9 บทความ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
(พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น.)
วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2561
08.00-17.30 น. ทัศนศึกษาที่เขาพนมรุ้ง / เขากระโดง / สนามฟุตบอลช้างอารีน่า / Buriram Castle
*** กำหนดการทัศนศึกษา คลิกที่นี่***
* ค่าเดินทางทัศศึกษารวมน้ำ/อาหารว่าง/อาหารเที่ยง ท่านละ 800 บาท
* ถ้าจำนวนคนเดินทางไม่ถึง 30 คน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการทัศนศึกษา
* และจะคืนเงินค่าเดินทางให้ทั้งหมด
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การส่งบทความ

กรุณาคลิก SIGN UP เพื่อสมัครสมาชิก หลังจากนั้นให้กรอก e-mail และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าระบบสำหรับส่งบทความ
คู่มือการส่งบทความ

Login / เข้าระบบ

Not signed up? Sign up here.

Sign Up / ลงทะเบียน

Already signed up? Login here.

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


Keyword Level Participant
# ชื่อเรื่อง ผู้ส่งบทความ สังกัด/หน่วยงาน ระดับ ประเภท บทความ การชำระเงิน
1
สิรวิชญ์ ประทุมชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
วราพร โภชน์เกาะ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
3
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ธงรบ ขุนสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
4
มานะ สลุบพล มนุษ
5
Inference in Kathāvatthu(อนุมานประมาณในคัมภีร์กถาวัตถุ) ปัญญา - เสนาเวียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
6
sutheekit ford Fodsungnern คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7
Improving English Skills of Grade 9 Students in Educational Opportunity Expansion Schools under the Office of Chiang Mai Primary Education Service Are Panachanok Chanwaiwit Chiang Mai Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
8
WARAWUDE RURKWARARUK Naresuan University
9
การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน: ศึกษากรณีพฤติกรรมการใช้บริการร้านเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ศุภธัช ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
10
สมรรถนะของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน วิษณุ ปัญญายงค์ ปัญญายงค์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
11
บทบาทภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของผู้นำชุมชน วรรณมนัส ทรงเจริญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
12
บทความวิจัยเรื่อง โมเดลการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภัทรพล ภัทร ทศมาศ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
13
การขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมด้านคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จังหวัดสระบุรี อำนวย - ปิ่นพิลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
14
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภิรษา เสรีวรยศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
15
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2560 พัฒนะ - เรือนใจดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
16
การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานกับวิธีวัฏจักรการเรียนรู Mayuree Mayuree Khamsopa วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
17
The enhancement of public consciousness of citizenship จำนง วงศ์คง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
18
ชนัฏา โสมณวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
19
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เบญจพร จันทรโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
20
ปัจจัยกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม การวิเคราะห์ราคาแบบฮีดอนนิค ชัญญาภัค พ่อนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
21
รูปแบบการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา ทวี อิสฺสโร จูมรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วส.บุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
22
พระครูปริยัติธรรมวิบูล ชวี อิสฺสโร หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา
23
กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุทธจิตวิทยา มนตรี รตนญาโณ กาดรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วส.บุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
24
การศึกษาโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมยาและความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาผู้บริโภคกับดัชนีราคายา จุฑามาศ จุฑามาศ ฉ่ำศิริ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
25
An Evaluation of Student Development Program in Abroad, Kamphaeng Phet Rajabhat University ชฎาพร โชติรดาภาณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
26
การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดตั้งรูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศุภศิว์ สุวรรณเกษร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
27
Management Regarding Hand Weaving Textile Learning Resource sarapee wantrong Surindra Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
28
สุเทพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
29
Teacher perceptions of E-learning for teaching in Science and Engineering Manoj Shakya Kathmandu University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
30
อิทธิพลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตน เพื่อการตื่นรู้ของนักธุรกิจ วดี วิประกษิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
31
การถอดแบบคุณลักษณะและคุณธรรมของพนักงานดีเด่น บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาบุคคลากรสู่ความเป็นเลิศ สมเกียรติ วัฒนศัพท์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
32
กระบวนการพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา อัญชิษฐา หาญกิจรุ่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
33
กรอบความคิดการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารวัดโตนด ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จิระชัย สิริปญฺโญ แซ่ไหว หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
34
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไบโพล่าร์เชิงพุทธบูรณาการ ฆริศา - ไซอ่ำเอี่ยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
35
กรรัตน์ พ่วงพงษ์ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโรงงานขนาดเล็ก : จากกลุ่มตัวอย่างชุมชนบ้านเกาะคา จังหวัดลำปาง เจษฎา อ๊อฟ ทองสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
37
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนวิถีพุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ เขต 1 และ 3 พีรวัส - อินทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
38
กรณัท สร้อยทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39
บทความวิจัย อุษณีย์ ผาสุข มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
40
คำอุทานในภาษาไทยกับความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายความรู้ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา ธงชัย แซ่เจี่ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
41
แนวทางการป้องกันภาวะหกล้มของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี วิสุทธิ์ วิสุทธิ์ สุกรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
42
ผลการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง Seasons and weather โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ละออง แว่นศิลา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
43
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม พิณรัตน์ นุชโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
44
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ กชกร สุขทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
45
Learning styles in Educational Technology Sushil Shrestha Kathmandu University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
46
ชุมชนเข้มแข็งในทัศนะของชาวชุมชน กรณีศึกษา บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วุฒิชัย สายุฐจวง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชุปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
47
รูปแบบการแสวงบุญในพระพุทธศาสนาของพลเมืองมาเลเซียในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา สุชาติ จันทาพูน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
48
ปุญญาภิบาล นันทวุฒิ โคนันทน์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
49
การศึกษาวิเคราะห์การตีความพุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส สยาม ราชวัตร ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
50
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ (The Development of Computer-Assisted Instruction Lesson on Computer Operation Mathayo พิชชาพร แนวสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
51
จิราภรณ์ แก้วอรสาร โรงเรียนชนิดา
52
ธรรมรัตน์ โถวสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
53
ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบเดวีส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Excel เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ jaruwan จารุวรรณ ครองสำราญ โรงเรียนสามหมอวิทยา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
54
วันทนาพร รุ่งวรรณรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
55
ประเสริฐ ฉิมท้วม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
56
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการขยะ Prayong - Jandaeng University of Phayao ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
57
บทความวิชาการ เอกพร สมภา โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
58
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิชชาพร แนวสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
59
Startup Entrepreneurship University: Opportunities and Challenges of the Locality for Sustainable Development อธิษฐาน ใชยเรือง มหาวิทยาลัยราชภัชัยภูมิ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
60
นุชศราภรณ์ คงช่วย นุชศราภรณ์ คงช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
61
์Nutsaraporn Khongchuai นุชศราภรณ์ คงช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
62
แนวทางการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ชุด นิมิต ในการแสดงเบิกโรงโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ตอนขับพิเภก A Creative Approach to Thai C ลักขณา แสงแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
63
Aekaluck Chumpuchai Chiangmai Lodge Service Apartment
64
Aekaluck Chumpuchai มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับชาติ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
65
ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม สิลาวุตร - โพธิ์ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
66
บทความทางวิชาการ สุนันท์ สุนันท์ กลางพระเนตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
67
บทความวิจัย ชลิตา คำหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
68
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกร ในอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เตือนใจ จันทร์เพ็ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
69
วิถีชีวิตและการใช้เวลาว่างของเยาวชนในพื้นที่ชุมชนแออัด: กรณีศึกษาชุมชนพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร Lifestyle and Leisure Time ชวิตรา ตันติมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
70
พรนิตย์ เกื้อบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
71
บทความวิจัย พรวดี มีเชื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
72
บทความวิจัย ศริวรรณ ยึนประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
73
The Development of a Thai language and culture innovation based on the American context for Young Thai-American students Piyajit Sungpanich Chandrakasem Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
74
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชัน คะเนวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
75
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐาน ในพื้นที่อีสานตอนกลาง กรณีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม ฉลอง พันธ์จันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
76
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตน้ำนมดิบจำแนกตามขนาดฟาร์ม ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วิภาวี จันทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
77
นโยบายเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา worabhuri moolsin นักวิจัยอิสระ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
78
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน บ้านทุ่งกิ๋ม เมืองบาเจียงเจริญสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และบ้านตาแงน ตำบลตาเครียม เมื worabhuri moolsin นักวิจัยอิสระ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
79
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมในจังหวัดอุบลราชธานี worabhuri moolsin นักวิจัยอิสระ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
80
ผลการใช้กิจกรรมเพลงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิโรจน์ - ปะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
81
นภาไล ตาสาโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
82
Grammatical Errors in Composition Writing made by Students SYTHONG Phailath SYTHONG Savannakhet Teacher Training College ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
83
ศาศวัต เพ่งแพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
84
สุภานี นวกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
85
การพัฒนากฎหมายกำกับดูแลและส่งเสริมกีฬาอาชีพ เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
86
อมรรัตน์ สูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
87
Influence of Transformational Leadership, Organizational Culture and Good Governance on Organizational Effectiveness of Local Administrative Organizat Chardchai - Udomkijmongkol Faculty of Management Science ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
88
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของวงขับร้องประสานเสียง ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ The factor to the Success of Choir Band in the Northeastern Sec นัทรพงษ์ แพงเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
89
The development patterns and educational operation for persons with disabilityin the context of educational academy at Chaiyaphum province. Duanpenporn Chaipukdee Chaiyaphum Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
90
ปัจจัยที่มีอิทธิลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง Public Administration, Faculty of Management science ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
91
Casual Factor Model Affecting Organizational Commitment of Staff Members of Rajabhat Universities in the Northeast of Thailand Pawarin sawasthaisong Loei Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
92
ระพิน ฐิตธมฺโม วงศ์พรหมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วส.ร้อยเอ็ด
93
บทบาทการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สุวิมล สิทธิมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
94
มิติเพลงลูกทุ่งสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ธนพล ตีรชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
95
Tripop Prasatkaew บริษัท นรูดสเชอร์ แทรฟฟรู (ประเทศไทย) ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
96
ประเมินความสำเร็จของโครงการบูรณาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 5 สมบัติ ประจญศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
97
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver Cs6 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคงทนการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มห อนล สวนประดิษฐ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
98
Digital Humanities and Public Health Communication in Nepal Eak Prasad Duwadi Kathmandu University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
99
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของชุมชนในเขตตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รชต - อุบลเลิศ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
100
การเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ของสังคมโดยใช้หลักพุทธธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไพวรรณ - วรปรีดา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
101
An Analysis of Conversational Implicatures: A Case Study of the Film Breaking Dawn 1 Warunee - Sae-aia Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
102
Factors Affecting the Success of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Nong Ruea district, Khon Kaen Province. จีราวัฒน์ มันทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
103
ความรับผิดของพนักงานสอบสวนในสิ่งของที่ถูกยึดในระหว่างดำเนินคดีอาญา อาระดา พุ่มไพศาลชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
104
การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนสู่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ สากล พรหมสถิตย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
105
A STUDY OF PROBLEMS IN DEVELOPING THAI CONVERSATION IN 01363132 THAI CONVERSATION IN EVERYDAY LIFE I OF STUDENTS IN KASETSART UNIVERSITY EXCHANGE PRO Kowit Pimpuang and Methawee Yuttapongtada คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
106
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำโดยภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุบลราชธานี sarawut Chombuathong มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
107
สภาพการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ธนิต เยี่ยมรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
108
การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชน กรณีศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ปวีณา งามประภาสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
109
คนอีสานกับนโยบายของรัฐที่ทำให้กลายเป็นคนจน The state policy of making the people of Isan become poor บัญชา พุฒิวนากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
110
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา สารภี วรรณตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
111
การพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ lสุชาติ - หอมจันทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
112
การบริหารจัดการและศักยภาพครูบรรณารักษ์ เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สารภี วรรณตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
113
Knowledge Management Regarding Natural Color Dying and Silk Weaving Textile In Ban Chiengsong, Leng Sub Distirct, Chormpra District, Surin Province. สารภี วรรณตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
114
"พระภูมิพลมหาราช" : ความยุติธรรมตามกฎหมาย ในพระบรมราโชวาทและราชดำรัส อัคจร แม๊ะบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
115
วิชัย สิงห์ซอม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
116
ณัฐพัชร สายเสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
117
พัฒนาเทคนิคการสอน ?มะม๊วต? จากครูภูมิปัญญาชาวบ้านสุรินทร์ อัชราพร สุขทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
118
สิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สากล พรหมสถิตย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
119
การออกแบบภาพประกอบเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำรับชั้นอนุบาลและเด็กเล็ก ธวัช พะยิ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
120
การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนของชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ อนันต์ สีหวงษ์ เทศบาลตำบลหนองหงส์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
121

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in D:\wwwroot\brupmis\HUSOC2018\index.php on line 1879
The Tragic Downfall of Arthur Miller
Himadri Sekhar Roy Shahjalal University (SUST) ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
122
วรรณรดา ไอซ์ เศวตตานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
123
วรรณรดา เศวตตานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
124
การศึกษาดนตรีในชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง หมู่ 1 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ พิษณุพงศ์ รุจิรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
125
จิตรลดา เกษมสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
126
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศรัทธาในสติปัฏฐานสูตร ดร.สิรภพ สวนดง ดร.สิรภพ สวนดง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
127
จตุพร เผ่าทรงพล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
128
การศึกษากระบวนการฝึกปฏิบัติดนตรีของวงดนตรีในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ THE STUDY OF PRACTICING MUSIC OF MUSIC B Peeluntana Sutto สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
129
ความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานนอกระบบประเภทผู้รับงานไปทำที่บ้าน กรณีศึกษาแรงงานกลุ่มผู้รับงานผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคไปทำที่บ้าน ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคาจังหวัดลำ ฐาปนี ชุมพลวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
130
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อการพัฒนาสังคมสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยศาสตร์พระราชา สิริ ศุภผล ประธานกลุ่มพัฒนาสังคมไทย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
131
ธนกร ชูสุขเสริม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
132
พีระศักดิ์ ศรีเพ็ง มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
133
การสำรวจความต้องการการประกอบอาชีพเสริมของกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ชุมชนพหลโยธิน 32 มนตรี ดีโนนโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
134
แววรวี ลาภเกิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
135
ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้องในจังหวัดมหาสารคาม ธารีรัตน์ ขูลีลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
136
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วรรณรดา เศวตตานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
137
การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาต้นน้ำคลองป่าพะยอม Water Resources Management by Community Involvement Process : Case study Of Ph จารุวรรณ - ชูสงค์ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
138
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและผลสัมฤทธิ์ตามหน้าที่ ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดสกลนคร ชาติชัย - อุดมกิจมงคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
139
การศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา keaitsuda - sodamark Lampang Rajabhat University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
140
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในการดูแลของบริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด เอกลักษณ์ ชุมภูชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
141
การใช้พืชสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านในอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ขวัญวลี แก้วชื่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
142
Pitiya Sutheeraphan KKU
143
บทความวิจัย สุนารี รอดเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
144
การศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินการลักษณะทางการตลาด และศักยภาพของเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงลูกปลานิล ในตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม สมฤดี ดวงชาทม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
145
Move Analysis of Conclusion Section in Research Articles in Thai and International Journals Kanita Kochek Khon Kaen University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
146
Kanita Kochek Khon Kaen University
147
การพัฒนารูปแบบการเพิ่มทักษะไอซีทีให้กับบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสุรินทร์โดยกลวิธีกำกับตนเอง ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
148
ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปัตตานี คณัสนันท์ พละไชย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
149
บทความทางวิชาการ นาวา มาสวนจิก มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
150
บทความวิจัย เฉลิมกิต เข่งแก้ว ครุศาสตร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
151
การถอดบทเรียนความสำเร็จ ของกิจกรรมวงดนตรีสากลสมัยนิยม ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาวงไอน้ำ พีระศักดิ์ ศรีเพ็ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
152
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการค่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร พนาวรรณ์ แสบงบาล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
153
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
154
การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาสติปัญญาด้านการฟังและการพูดภาษาไทยของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วยการจัดประสบการณ์การเล่านิทาน กมลวรรณ สุคะโต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
155
บทความการวิจัย พรวดี รักษาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
156
สัมมาวาจากับการสื่อสารที่พึงประสงค์ในสังคมไทย วรเวช ศิริประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วส.บุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
157
แนวทางป้องกันอกุศลกรรมบถ ๑๐ ในสังคมไทยปัจจุบัน กิตติ ทีรักษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วส.บุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
158
การปรับปรุงแนวทางพิจารณาคดีค้ามนุษย์ อันเนื่องมาจากปัญหาการตีความในดุลพินิจของศาล เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ suraswadee saensuk มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
159
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเว็บไซต์เฟซบุ๊กของประชาชนในเขตบ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วีระยุทธ รัชตเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
160
ชัยยศ ชาวระนอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
161
แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ วนัชพร พรภิญโญย่ิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
162
แนวทางการประยุกตใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของภาคเอกชน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุญเกิด พรภิญโญยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
163
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ศศิมา พิเชียรนันทกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
164
Kannaree Sutthi Dhurakij Pundit University
165
Needs Analysis of Tourism Personnel for English Communicative Innovation in Sai Yao Community Silk Village, Thalunglek Sub-district, Muang District, B Puttachart S. Limsiriruengrai Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
166
บทความวิจัย รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
167
นภาไล ตาสาโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
168
การสร้างดีวีดีสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว นภาไล ตาสาโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
169
บทความทางวิชาการ. สำราญ ธุระตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระด้วยเงินสด
170
การพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความพิการ เดือนเพ็ญพร - ชัยภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
171
An Analysis of Speaking problems of the first year English student as learners of EFL and possible reasons for those problems Thawatchai Bunjantr Kasetsart University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ยังไม่ชำระเงิน
172
The Satisfaction of the Client to the Services of Donkok Subdistrict Administrative Organization, Naphoe District, Buriram Province อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
173
บทบาทการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สุวิมล สิทธิมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
174
วาสนา โปร่งจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
175
Ni Ni Hlaing MUDE, Ministry of Education
176
Khin Mar Mar Mandalay University, Ministry of Education
177
Myint Myint Khine East Yangon University, Ministry of Education
178
วิชาญ - อมรากุล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
179
Aung Myo Hein Ministry of Education
180
ณชพงศ จันจุฬา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
181
Amphone Khaopearsuphom Savannakhet Teacher Training College
182
Kowit Pimpuang Faculty of Humanities
183
Judi 75109 HgFrYmVjbLxT fOgHACJaOJNVrPYA
184
Judix 43522 aSUkBcRJvwfncDRXquO bXnQhdoleTQzL
185
วุฒิพงศ์ บุษราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
186
rxqqpubw 170909 cCHJLaryHEPvwwngGQ idvsxWKPtVFkbMws
187
Pimdao Nudklanarongrit Rajabhat Maha Sarakham University
188
epuyyac 669611 imogOlXlUpku MZRJzCkKGORCLxCK
189
ysaujd 28474 qtbsKksIguH zTrGSmBrvqWjY
190
tkezdslv 328478 FWybcuRkgfvBlTvQ LvSZSmWWLpQfDGwz
191
jqqdjpvibxb 2278 whXhSFTUWdUJaPdH NsTyWZtbgZvFjFvdhFx

Total 191 Record : 1 Page : 1

สถานที่ท่องเที่ยวทัศนศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์

ที่พักและการเดินทาง

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

                มนุษยศาสตร์ (Humanities) และสังคมศาสตร์ (Social Sciences) เป็นบูรณาการศาสตร์ (integrated sciences) ที่ผสมผสานหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ากับองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม และมรดกทางสังคมที่สามารถนำไปต่อยอดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ พร้อมก่อให้เกิดผลิตภาพการผลิต (productivity) เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเทศไทย 4.0 ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิชาการและทำวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อให้เข้าใจและได้องค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นนิยม (localism) ที่สามารถบูรณาการเข้ากับโลกนิยม (globalism) ในกระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
                เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นในทุกมิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนามนุษย-สังคมศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยืนจึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 (The 1st National and International Symposium on Humanities and Social Sciences 2018: 1st HUSOC Symposium 2018) ภายใต้หัวข้อ "มนุษย-สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: โอกาสและความท้าทายในกระแสท้องถิ่น-โลกาภิวัตน์ (Humanities and Social Sciences for Sustainable Development: Opportunities and Challenges under Glocalization)" ในวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อจะเปิดเวทีให้สถาบัน องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ในในกระแสท้องถิ่น-โลกาภิวัตน์
                การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                        1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
                        2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
                        3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
                        4. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพสามารถนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้
                        5. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ระหว่างกันของนักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
                กำหนดเวลาและสถานที่
                        1. วันที่ 28 เมษายน 2561 พิธีเปิด การบรรยายพิเศษ (Keynote speech) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ณ บริเวณด้านข้างห้องประชุมพุทธรักษา
                        2. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) และบรรยายพิเศษ (Featured speech) ณ ห้อง 150702 150703/1 ชั้น 7, ห้อง 150901 150902 150903 150904 และห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
                        3. วันที่ 29 เมษายน 2561 ทัศนศึกษาที่เขาพนมรุ้ง / เขากระโดง / สนามฟุตบอลช้างอารีน่า / Buriram Castle
                ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                        1. คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นและเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์
                        2. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
                        3. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมหรือวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
                ผู้รับผิดชอบโครงการ
                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่